020-2260066
Blog
Verkocht

Pieter de Hoochstraat 67 Amsterdam

Omschrijving

******* English text below *************
———————————————————————————————————————————————–
Middenin het hart van Amsterdam Oud Zuid, ligt dit prachtige, nog te verbouwen, drie laags karakteristieke bovenhuis. Met het Museumplein, het Concertgebouw, de Van Baerlestraat, de PC Hoofdstraat en het Vondelpark op loopafstand staat dit huis op een unieke locatie. Doordat dit bovenhuis nog niet is verbouwd, kan het ook nog interessant zijn voor belegger of ontwikkelaar.

Indeling
Eigen entree op de begane grond met hal met van daaruit een breed en licht trappenhuis naar de 3 woonlagen. Aangekomen op de tweede verdieping, een overloop en deur naar de kamers. Deze woonlaag heeft een hal (met trap naar de derde verdieping), met links de 2 aparte doorgangen naar de grote en-suite kamer. Hierin zitten nog de authentieke en-suite schuifdeuren met panelen. Er bevindt zich een schouw, frans balkon en open inbouwkast. De ruimte heeft hoge authentieke plafonds en hoge ramen voorzien van dubbel glas.

Verderop aansluitend aan de hal, bevindt zich de keuken welke voorzien van 2 hoge ramen, en een aparte WC.

U neemt de trap, met veel lichtinval door de ramen, naar de derde verdieping. Aangekomen, wederom een hal, met aparte WC, doorgang naar de woonruimte met (voormalig) en-suite, deuren. In deze living, bevinden zich 2 schouwen en een inbouwkast met deuren. Op deze verdieping is er een badkamer en een aparte ruime slaapkamer.

Via de trap komt u op de vierde verdieping, deze verdieping heeft een grote dakkapel, en gedeeltelijk schuine daken met balken. Op deze woonlaag is er een keuken, aparte douche, wc en een aparte slaapkamer.

De gehele bovenhuis is voorzien van dubbel glas en heeft aluminium kozijnen.

Ligging
Dit drielaags bovenhuis is gelegen in het hart van Amsterdam oud-zuid, met aan de ene kant het gemak en de gezelligheid van alle winkels, restaurants, het Vondelpark en het museumplein en aan de andere kant het mooie, statige wonen in Amsterdam oud-zuid, is dit huis een prachtig object. De Pijp is ook om de hoek met de dagelijkse Albert Cuypmarkt.
Bereikbaarheid is goed met het openbaar vervoer, maar ook met de auto.

Bijzonderheden
– Bijgaande visuals en plattegronden zijn indicatief;
– Woonoppervlakte van circa 200 m² (NEN2580 rapport aanwezig);
– Dubbele beglazing;
– Servicekosten bedragen circa € 201,58 per maand;
– Verbouwing en eventueel benodigde vergunningen voor rekening en risico koper;
– Eigen grond;
– Oplevering in overleg.

Bijzonderheden Clausules van toepassing op koopovereenkomst Pieter de Hoochstraat 67 te Amsterdam:

Asbest:
Partijen verklaren ermee bekend te zijn dat het ten tijde van de bouw c.q. vroegere renovaties van het Gebouw normale praktijk was asbest c.q. asbesthoudende materialen in de bouw te verwerken. Koper aanvaardt de eventuele aanwezigheid van asbest in het Verkochte. Bij eventuele verwijdering van de asbesthoudende materialen dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden getroffen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart Verkoper voor alle aansprakelijkheden die uit de aanwezigheid van enige asbesthoudende stof in het verkochte kan voortvloeien.

Bodem:
Koper vrijwaart verkoper voor schade, kosten en/of iedere aanspraak van derden – daaronder begrepen de bevoegde autoriteiten – die het gevolg is of zijn van, respectievelijk verband houden met het eventueel verontreinigd zijn van de bodem en/of het grondwater onder het gebouw en/of aanpalende percelen, alsmede van mogelijkerwijs nog verborgen gebleven verontreiniging van de bodem en/of het grondwater. Tevens vrijwaart koper verkoper voor alle schade/kosten en iedere aansprakelijkheid die voortvloeit/ voortvloeien uit de mogelijke aanwezigheid in het verkochte van asbest, asbesthoudende materialen dan wel andere voor de gezondheid schadelijke materialen.

Ouderdom:
Koper verklaart bekend te zijn met het feit dat het verkochte meer dan 100 jaar oud is, hetgeen inhoudt dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe registergoederen. Tenzij verkoper de kwaliteit ervan heeft gegarandeerd, staat hij niet in voor de kwaliteit van onder andere vloeren, dak, de fundering, de rookkanalen, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, de riolering; voorts staat verkoper niet in voor de eventuele afwezigheid van enig ongedierte casu quo schimmels (zwam en dergelijke) en/of houtworm en boktor en de afwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht. Bouwkundige kwaliteitsgebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het in de koopovereenkomst artikel 6 lid c omschreven, door koper voorgenomen gebruik, van het verkochte. Koper aanvaardt alle in verband met vorenbedoelde lagere bouwkwaliteit voorzienbare of te verwachten tekortkomingen van het verkochte, ook voor zover die een tijdelijke belemmering voor het normaal gebruik van het verkochte kunnen zijn.

Afmeting:
Ten aanzien van de afmetingen vermeld in deze brochure: deze zijn indicatief en voor zover mogelijk gemeten conform NEN 2580, doch koper kan hier geen enkel recht aan ontlenen, tenzij anders vermeld. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Koper heeft te allen tijden de mogelijkheid om een meting conform NEN 2580 voor zijn rekening en risico te laten uitvoeren.

*English version*
———————————————————————————————————————

In the middle of the heart of Amsterdam old-south, lies this beautiful, yet to be renovated, triple characteristic upper house. With the Museumplein, the Concertgebouw, the Van Baerlestraat, the PC Hoofdstraat and the Vondelpark within walking distance, this house is in a unique location.

Layout
Through the private entrance, you enter the private hall, from where a stately wide and light staircase to the 3 floors. Arrived on the second floor, a landing and door to the living areas. This floor has a hall (with stairs to the third floor), with on the left the 2 separate passages to the large en-suite living room. This still contains the authentic en-suite sliding doors with panels. There is a fireplace, French balcony and open cupboard. The space has high authentic ceilings and high windows with double glazing.

Further down the hall is the kitchen with 2 high windows and a separate WC.

You take the stairs, with lots of light through the windows, to the third floor. Arrived, again a hall, with separate WC, passage to the living room with (former) en-suite, doors. In this living room, there are 2 fireplaces and a cupboard with doors. On this floor there is a bathroom and a separate spacious bedroom.

Via the stairs you reach the fourth floor, this floor has a large dormer window and partly sloping beams with beams. On this floor you will find a kitchen, separate shower, toilet and a separate bedroom.

Location
This triple upper house is located in the heart of Amsterdam Oud-Zuid, with on the one hand the convenience and coziness of all shops, restaurants, the Vondelpark and the Museumplein and on the other the beautiful, stately living in Amsterdam Oud-Zuid , this house is a beautiful object.

Particularities
– The accompanying visuals and plans are indicative;
– Living area of approximately 200m² (NEN2580 report available);
– Isolated glass;
– Service costs amount to approximately € 201.58 per month;
– Renovation and any required permits for the account and risk of the buyer;
– Delivery in consultation
– No lease hold

Particulars Clauses applicable to purchase agreement Pieter de Hoochstraat 67 in Amsterdam:

Asbestos:
The parties declare that they are aware that it was normal practice at the time of construction or previous renovations of the Building to incorporate asbestos or materials containing asbestos into the construction. Buyer accepts the possible presence of asbestos in the Property Sold. In the event of the removal of asbestos-containing materials, special measures must be taken on the basis of environmental legislation. The buyer declares that he is aware of this and indemnifies the Seller against all liabilities that may arise from the presence of any asbestos-containing substance in the product sold.

Bottom:
The buyer indemnifies the seller against damage, costs and / or any claim from third parties – including the competent authorities – that is or are the result of, or is related to, the possible contamination of the soil and / or groundwater under the building and / or or adjacent plots, as well as possibly still hidden soil and / or groundwater contamination. The buyer also indemnifies the seller against all damage / costs and any liability arising from the possible presence in the product sold of asbestos, materials containing asbestos or other materials harmful to health;

Old age:
The buyer declares to be aware of the fact that the product sold is more than 100 years old, which means that the requirements that may be imposed on the building quality are considerably lower than for new registered goods. Unless the seller has guaranteed the quality thereof, he does not guarantee the quality of, among other things, floors, roof, the foundation, the smoke ducts, the pipes for electricity, water and gas, the sewage system; furthermore the seller is not responsible for the possible absence of any vermin or fungi (fungus and the like) and / or woodworm and boktor and the absence of bursting or rising moisture. Structural quality defects are considered not to have a restrictive effect on the use intended by the buyer, as intended by the buyer, of the sold goods. The buyer accepts all shortcomings of the goods sold that are foreseeable or expected in connection with the aforementioned lower construction quality, also insofar as these may be a temporary obstacle to the normal use of the goods sold.

Size:
With regard to the dimensions stated in this brochure: these are indicative and measured as far as possible in accordance with NEN 2580, but the buyer cannot derive any rights from this, unless stated otherwise. The Measurement Instruction does not completely exclude differences in measurement results, for example due to interpretation differences, rounding off or limitations when performing the measurement. The buyer always has the option of having a measurement in accordance with NEN 2580 at his expense and risk.

Lees de volledige omschrijving
Wonen 200 m²
Bouwjaar 1913
Kamers 7

Kenmerken

Aangeboden sinds
6+ maanden
Status
Verkocht
Aanvaarding
In overleg
Soort woonhuis
Appartement, bovenwoning
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1913
Ligging
In woonwijk

Oppervlakten en inhoud

Wonen
200 m²
Inhoud
577 m³

Indeling

Aantal kamers
7 kamers (4 slaapkamers)
Aantal badkamers
2 badkamers
Badkamervoorzieningen
Douche, inloopdouche, ligbad, wastafel
Aantal woonlagen
3

Energie

Isolatie
Dubbel glas
Verwarming
Cv ketel
Warm water
Cv ketel
Cv-ketel
Intergas HRE (gas gestookt combiketel uit , )

Kadastrale gegevens

Perceelnaam
Amsterdam U 9767
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Perceel
ASD17-U-9767

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid
Betaald parkeren, openbaar parkeren, parkeervergunningen
Bekijk alle kenmerken

Overige media